Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ПРЕДМЕТ

 

1.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между ТАКОВА.БГ ЕООД („Доставчик“), гр. Велико Търново 5000,  ул. Колю Фичето № 4, ЕИК 204487493, представлявано от управителя Ивелина Савкова Попкръстева и клиентите („Ползватели“) на електронен магазин DIVA.BG („Електронен магазин“).

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

(i) Наименование на Доставчика:ТАКОВА.БГ ЕООД

(ii)Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. Колю Фичето № 4

(iii) Адрес за упражняване на дейността:: гр. Велико Търново 5000, ул. Колю Фичето № 4

(iv) Данни за кореспонденция:гр. Велико Търново, Email: [email protected]., тел: 0988807256

(v) Доставчикът е регистриран в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204487493

(vi) Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 429714

(vii) Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518

факс: 02/91-53-525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

3.1. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.DIVA.BG чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от магазина стоки, както и да извършват следното:

(i) Да извършват регистрация и създаване на профил за използване на Електронния магазин, да извършват поръчки без регистрацияи на други допълнителни услуги за предоставяне на информация;

(ii) Да извършват всякакви плащания във връзка с покупката и доставката на предлаганите стоки, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане;

(iii) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;

(iv) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(v) Да бъдат уведомявани за правата, с които разполагат чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет.

 

3.2.1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.DIVA.BG

3.2.2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя върху определените от последния чрез интерфейса стоки.

3.2.3. Ползвателите заплащат на Доставчика за стоките цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет.

3.2.4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условиятана настоящите общи условия, обявени от Доставчика на страницата на Електронния магазин в Интернет.

3.2.5. Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

 

3.3.1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изявлението за сключване на договора за покупко-продажба и потвърждението за неговото приемане се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

3.3.2. Приема се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация и създаване на профил за използване на Електронния магазин с потребителско име и парола за достъпили в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на поръчка без регистрация.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

4.1.1. За използване на Електронния магазин и в случай, че се изисква регистрация, Ползвателят е длъжен да въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

4.1.2. С факта на попълване на данните си при регистрация или при извършване на поръчка без регистрация и натискане на бутона "Финализирай поръчката", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

4.1.3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация или поръчка без регистрация. Получателят потвърждава регистрацията или направената поръчка и сключването на договора чрез натискане на бутона "Финализирай поръчката".

4.1.4. При извършване на регистрация в Електронния магазин се създаваакаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 4.1.5. Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят е длъжен своевременно да актуализира данните, предоставени при регистрацията, в случай на промяна. Ползвателят има право да променя електронната поща, предоставена при първоначалната регистрация.Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на електронната поща.

4.1.6. В случай че за регистрацията или за поръчката, Ползвателят използва свой профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията или за поръчката профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

5.1.1. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

5.1.2. Договорът се сключва на български език, а при необходимост и на английски език.

5.1.3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на настоящата страница.

5.1.4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени от него при регистрацията и съдържащи се в личния му профил или при извършването на поръчка без регистрация. За избягване на всякакво съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика или е направена поръчка без регистрация.

5.1.5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

5.1.6. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

5.1.7. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

5.2. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(i) Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни в случай, че Ползвателят няма до този момент регистрация или извършване на поръчка без регистрация и предоставяне на необходимите данни;

(ii) Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с потребителско име и парола или извършване на поръчка без влизане в систематас потребителско име и парола;

(iii) Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(iv) Предоставяне на информация за извършване на доставката;

(v) Избор на начин и момент за плащане на цената;

(vi) Потвърждение на поръчката.

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

6.1. Правилата на настоящия раздел VI се прилагат само за тези Ползватели, за които според информацията, предоставена за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

6.2.1. Основните характеристики и цените с включени данъци на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин, освен за такива стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания. В този случай посочените на сайта основни характеристики и/или снимки на изработени по поръчка стоки са примерни.

6.2.2. Стойността на пощенските и транспортните разходи по доставката на стоката, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

6.2.3. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят винтерфейса на Интернет страницата на Доставчика.

6.2.4. Доставчикът посочва условията за доставка на отделните стоки.

6.2.5. Доставчикът се задължава да посочи преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

6.3.1. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

6.3.2. Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената и доставката на стоките преди или в момента на доставката им.

 

6.4.1. Ползвателят има правода се откаже от сключения договор от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.

6.4.2. В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по т.6.4.1, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът може да не възстанови допълнителни разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

6.4.3. Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Ползвателя, докато не получи стоките.

6.4.4. Ползвателят е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.  Ползвателят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

6.4.5. Правото на отказ по т. 6.4.1, както и точки 6.4.2, 6.4.3 и 6.4.4, не се прилагат за договори:

(i) за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;

(ii) за доставка на стоки или предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

(iii) за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(iv) за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(v) за доставка на запечатани аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Ползвателя след доставката;

(vi) всички други случаи, изброени в член 57 от Закона за защита на потребителите.

 

6.5.1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика. Срокът на доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно негови индивидуални изисквания, се договаря допълнително между Ползвателя и Доставчика за всяка поръчка.

6.5.2. Доставчикът доставя и предава стоките на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. В случай, че срокът на доставка не е изрично уговорен между страните, Доставчикът доставя и предава стоките в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца, считано от датата на която е направена поръчката.

6.5.3. Ползвателят е длъжен да получи поръчаните от него стоки и да ги прегледа за недостатъци в момента на получаването им от Доставчика. В случай, че стоките не отговарят на основните характеристики/индивидуални изисквания, Ползвателят е длъжен да уведоми за това незабавно Доставчика.

6.5.4. В случай, че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или с материалите, необходими за изпълнение на индивидуална поръчка, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да му възстанови платените от него суми в срок до 14 дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. В тези случаи, Доставчикът има право да достави на Ползвателя стоки със същите характеристики, качество и цена, като уведомява Ползвателя по електронен път или по телефона за промяната на изпълнението на договора.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

7.1.Ползвателят може да използва този Електронен магазин по предназначение.

 

7.2. Ползвателят има право на достъп до която и да е част от този Електронен магазин.

 

7.3. Ползвателят има право на разпечатано копие от една или повече страници за негова лична употреба.

 

7.4. Ползвателят няма право да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в този Електронен магазин, освен по начина, посочен в т. 7.3.

 

7.5. Ползвателят няма право да изгражда връзки към този уебсайт без предварителното изрично съгласие на Доставчика.

 

7.6. Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на Електронния магазин от другите ползватели.

 

7.7. При изпращане на стоки до адреса на Ползвателя при условие на поискване, Ползвателят е длъжен да получи стоките не по-късно от срока, предоставен му от съответната куриерска служба. В противен случай, за Доставчика не възниква задължение за възстановяване на авансово платените от Ползвателя суми.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

8.1.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

8.1.2. Доставчикът приема и публикува на сайта си Политика за защита на личните данни на следния адрес: www.DIVA.BG Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

 

8.2.1. По всяко време, Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията или при извършване на поръчката без регистрация обстоятелства и лични данни.

8.2.2. В случай, че Ползвателят поради някаква причина е забравил своите потребителско име и/или парола, се прилага следната процедура:

Ползвателят заявява желанието си за ново потребителско име и/или парола чрез бутон, който се намира под полето за въвеждане на тези данни и получава имейл  за подновяване на паролата си.

 

IX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ДОСТЪП

 

9.1. Доставчикът може да допълва и/или променя настоящите общи условия по всяко време и без предизвестие. Промените се публикуват на настоящата страница, като Ползвателят се уведомява чрез поставяне на забележимо съобщение на сайта на Доставчика. С факта на продължаване на ползване на услугите, предлагани от Електронния магазин чрез сайта на Доставчика, Ползвателят се съгласява с всяко допълнение и/или изменение на тези общи условия.

 

Моля проверявайте редовно общите условия!

 

9.2. С оглед извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности по поддръжка, Доставчикът има право временно да ограничи достъпът до този сайт и Електронен магазин.

Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайти Електронен магазин по всяко време и без предизвестие.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

10.1. Настоящите общи условия и сключеният договор за покупко-продажба между Ползвателя и Доставчика прекратяват действието си в следните случаи:

(i) с прекратяване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Електронния магазин, като в този случай сключените преди датата на прекратяване и неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение. Ако Ползвателят не е активен и не ползва Електронния магазин в продължение на една година, считано от датата на регистрация, то регистрацията му се заличава автоматично;

(ii) при смърт или при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(iii) по взаимно съгласие на Доставчика и Ползвателя;

(iv) едностранно с предизвестие от страна на Доставчика при неизпълнение на задълженията на Ползвателя;

(v) при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;

(vi) в случай на упражняване на право на отказ съгласно т. 6.4.1 от тези общи условя, освен за стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно негови индивидуални изисквания.

 

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 

11.1. Тези общи условия се подчиняват на, тълкуват и изпълняват съгласно законодателството на Република България.

 

11.2. В случай, че възникне спор компетентните български съдилища ще имат изключителна юрисдикция да разглеждат всякакви спорове или искове относно или във връзка с тези общи условия.

 

Ако имате въпроси или оплаквания относно този Електронен магазин и настоящите общи условия, моля свържете се с нас на следната електронна поща:[email protected]